ОСЕМТЕ ТРИГРАМИ (БА ГУА)

Създаването на триграмите се приписва на Фу Си – един от легендарните владетели на древен Китай. След като анализирал схемата Хъ Ту, изпратена му от боговете, той стигнал до концепцията за изразяване на съотношението между енергиите на земята, човека и небето чрез Ин и Ян – двете противоположни проявления на всемирната енергия Ци. Използвал комбинация от цели и прекъснати линии. Целите линии символизирали Ян, а прекъснатите – Ин. Графичната им композиция започва от обединения символ Ин-Ян, наричан Тайдзи, представен като ред от цяла или прекъсната хоризонтални черти, към който последователно и комбинативно се прибавят още два реда черти. Получават се осем графични комбинации от по три хоризонтални черти, разположени една под друга. Писането и четенето им се извършва отдолу нагоре, а когато са в кръг – от центъра навън. Долната черта е символ на земната енергия (земния късмет), средната черна – на човешката (личния късмет), а горната черта – на небесната (небесния късмет).

Всяка триграма има свое име, вид и показва комбинираните в нея енергии:

Циен - Ян Сюн - Ин
Дуй - Ин Кан - Ян
Ли - Ин Гън - Ян
Джън - Ян Кун - Ин

Съобразно видовете енергии, представени в триграмите, Фу Си ги подредил в кръг, като най-горе е сложил триграмата Циен, защото тя е изцяло с Ян-черти и по този начин символизира най-голямото количество Ян-енергия (Слънце, светлина, горе), а срещу нея е сложил триграмата Кун с изцяло Ин-черти (Земя, тъмнина, долу). По аналогичен начин е направено подреждането и на останалите триграми, всяка от които е поставена срещу графично противоположната й. Това подреждане на осемте триграми (Ба Гуа) днес наричаме Ранно небе (Преднебесна последователност) и то е израз на абсолютната хармония във Вселената. Разглеждана като план, Ба Гуа се ориентира спрямо посоките на света така, че триграмата Циен сочи юг (защото оттам идва слънчевата светлина и топлина - на китайските карти юг е горе, за разлика от нашите, на които е долу), а триграмата Кун е на север.

Няколкостотин години по-късно Великият Ю видял върху корубата на една костенурка знаци, известни като Луо Шу (карта от река Луо), които образуват „магически” квадрат 3х3.

Ба Гуа претърпяла важна трансформация в подреждането на триграмите и вероятно това е направено от Уън Уан, родоначалникът на династия Джоу, около 1100 г. пр.Хр., докато бил затворник на последния владетел от династия Шан-Ин. Разполагайки с достатъчно време за размисъл, познавайки добре астрологията, историята и природните закони, той създал Ба Гуа на Късното небе (Следнебесна последователност), където триграмите са подредени по начин, отразяващ динамиката и прехода на енергиите в живота на хората. Това подреждане няма логично или смислено обяснение, но не е променяно и до сега. С течение на вековете било направено обединение на Ба Гуа с Луо Шу, към което били прибавени и Петте елемента.

Вляво – Ба Гуа на Ранното небе (цифрите съответстват на триграмите по реда на възникването им), вдясно – Ба Гуа на Късното небе с цифрите от Луо Шу

Уън Уан комбинирал триграмите две по две, една върху друга и така се получили 64 хексаграми, с които се извършва гадаенето в И Дзин – една от най-старите книги в човешката цивилизация. Тъй като триграмите са описани в началото на И Дзин, масово е заблуждението, че от тази книга започва и Фън Шуй.

НАЗАД